Wydarzenia w Niepublicznym Przedszkolu "Przedszkole Bajka" w Mniowie

Przeżyliśmy razem kolejny rok w przedszkolu.
Przedszkolu naszym ukochanym, tak lubianym i nigdy nie zapomnianym.
Było nam tu miło i dobrze się uczyło.
Ale niestety przyszedł czas rozstania i wyruszenia w dalszą drogę.
I choć dziś odchodzimy, obiecujemy,
że za kilka lat na spotkaniu absolwentów się pojawimy.
Dziś się z Wami żegnamy i w szeroki świat wyruszamy.
A na koniec do obejrzenia zdjęć z naszego występu zapraszamy.

 W piątek pożegnaliśmy pierwszych absolwentów Przedszkola Bajka, dziękujemy za mile spędzony czas i życzymy Wam sukcesów. Wszystkim przedszkolakom oraz kadrze pedagogicznej i obsłudze życzymy udanych WAKACJI!

Wspólny wyjazd przedszkolaków z rodzicami do centrum Nauki Leonardo da Vinci. Celem wycieczki była przede wszystkim nauka poprzez doświadczenie i zabawę z wykorzystaniem nowoczesnych interaktywnych eksponatów. Uczestnicy wycieczki mieli okazję podziwiać wspaniałe fizyczne modele odtworzone na podstawie projektów autorstwa Leonardo da Vinci – mistrza, wynalazcy, wizjonera i wielkiego artysty. Obejrzeli wystawę „Człowiek – niezwykła maszyna”. Plany pokrzyżowała pogoda ale wycieczka była super!

Dzień Dziecka dla naszych pociech jest zawsze czymś naprawdę wyjątkowym. Aby go uczcić jak należy, czyli wspaniałą zabawą, wybraliśmy się z naszymi najmłodszymi przedszkolakami do bawialni. Na miejscu czekało na nas wiele atrakcji. Zjazdy do basenu z kulkami, napawały dzieci radością i zachęcały do pokonywania coraz trudniejszych przeszkód, które czekały na nie w ogromnym labiryncie. Wspaniała była także zabawa w domkach, oraz wyścigi autkami. Wróciliśmy do przedszkola zmęczeni, ale szczęśliwi. Ten dzień na pewno na długo pozostanie w pamięci naszych milusińskich.

 

W Przedszkolu Bajka, 29 maja odbyła się uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty, podczas której przedszkolaki  zaprezentowały swój program taneczno – wokalno - recytatorski.
Po występie były życzenia, całusy, prezenty oraz wiele uśmiechów i radości. Za swoje popisy przedszkolaki zostały nagrodzone burzą braw.
Takie uroczystości w gronie rodzinnym pozwalają umacniać rodzinne więzi, uczą miłości, szacunku, przywiązania, a dzieciom pozwalają zaprezentować zdobyte wcześniej umiejętności.

Rodzicom życzymy Wszystkiego Najlepszego z okazji Waszego Święta!

 

 

W poniedziałek odbył się kolejny koncert w wykonaniu artystów Filharmonii Świętokrzyskiej. Każdy koncert jest inny i wyjątkowy.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Niepublicznym Przedszkolu „Przedszkole Bajka” w Mniowie oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Niepublicznym Przedszkolu „Przedszkole Bajka” w Mniowie; ul. Centralna 2, 26- 080 Mniów jest Kierownik przedszkoli.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania w Niepublicznym Przedszkolu „Przedszkole Bajka”, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan wysłać w tej sprawie pytanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Administrator danych osobowych – Kierownik przedszkoli - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Niepublicznym Przedszkolu „Przedszkole Bajka” w Mniowie;

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Niepublicznego Przedszkola „Przedszkole Bajka” w Mniowie;

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Niepublicznym Przedszkolem „Przedszkole Bajka” w Mniowie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Kierownik przedszkoli.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

· dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

· osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

· osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

· dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

· dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

· osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

·przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

· Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

· osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

· przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

· przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

· zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

· przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Niepublicznym Przedszkolu „Przedszkole Bajka” w Mniowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

Dnia  15 maja przedszkolaki z grupy "Tygryski" i ,,Misie” pojechały na wycieczkę do Tokarni, do Muzeum Wsi Kieleckiej. Wzięły również udział w zajęciach pt: "Dawne gry i zabawy ludowe". Dużym zainteresowaniem cieszył się bardzo dobrze zachowany wiatrak z Grzumcina, kuźnia, liczne chałupy z regionalnym wystrojem i otoczeniem, dom organisty z Bielin, chałupa z Rokitna, drewniany kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Śnieżnej. Nasze przedszkolaki wróciły bardzo zadowolone i pełne satysfakcji, ponieważ poznały jak dawniej bawiły się dzieci .....

 

 

Dnia 23kwietnia przedszkolaki z grupy ,,Misie” obchodziły ,,Międzynarodowy Dzień Książki”. Poznały proces powstawania książki , wykazywały się wiedzą dotyczącą bajek , poznały historię smutnej i chorej książki. Wysłuchały również opowieści o książkach przekazanych przez znawcę tematu , a mianowicie panią bibliotekarkę z Gminnej Biblioteki w Mniowie. ,,Misie” obiecały szanować księgozbiór przedszkolny, domowy i biblioteczny oraz ,,leczyć chore książki”.

 

DZIEŃ ZIEMI W PRZEDSZKOLU - "Drodzy Ziemianie,czy wiecie, jeśli śmiecić nie przestaniecie niedługo sami w tych śmieciach utoniecie"

Zgodnie z naszym przyrzeczeniem:"chronimy przyrodę, oszczędzamy wodę, drzewa szanujemy, kwiaty hodujemy..."