W piątek świętowaliśmy w naszym przedszkolu zakończenie roku przedszkolnego 2017/2018 w grupie Biedroneczki i Krasnoludki.

Uroczystość minęła w atmosferze śmiechu, zabawy i radości. Nasi podopieczni zabrali nas na wyprawę morską, gdzie spotkaliśmy Piratów i Hawajki. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności śpiewając piosenki, opowiadając wiersze, a na koniec pokazali swoje zdolności taneczne. Były również dyplomy, nagrody książkowe, podziękowania  i gorące buziaki, za które serdecznie dziękujemy. Wakacje nadchodzą ....

Przeżyliśmy razem kolejny rok w przedszkolu.
Przedszkolu naszym ukochanym, tak lubianym i nigdy nie zapomnianym.
Było nam tu miło i dobrze się uczyło.
Ale niestety przyszedł czas rozstania i wyruszenia w dalszą drogę.
I choć dziś odchodzimy, obiecujemy,
że za kilka lat na spotkaniu absolwentów się pojawimy.
Dziś się z Wami żegnamy i w szeroki świat wyruszamy.
A na koniec do obejrzenia zdjęć z naszego występu zapraszamy.

 

Dzieci zaprosiły do przedszkola Małych, i nie tylko Strażaków. Na plac wjechał wóz strażacki. Wizyta nietypowych gości wzbudziła wśród dzieci ogromne zainteresowanie. W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się na czym polega praca strażaków i w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną, która nie tylko gasi pożary, ale również jest wzywana do wypadków samochodowych i innych zadań. Największe zainteresowanie wzbudził wóz strażacki, do którego można było wsiąść i z bliska obejrzeć jego wyposażenie. Maluchy z zaciekawieniem oglądały węże, prądownice i inne elementy, mogły też zobaczyć jak daleko tryska woda ze strażackiego węża. Przedszkolaki wykazały ogromne zainteresowanie spotkaniem, podczas którego nabyły cenną  wiedzę. Na zakończenie dzieci podziękowały strażakom, życzyły wytrwałości w codziennych zmaganiach z przeciwieństwami losu. Większość dzieci w przyszłości też chce zostać strażakami.

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w grupie Misie odbyło się 21czerwca. Dzieci zatańczyły i zaprezentowały bogaty program artystyczny. Występy bardzo podobały się przybyłym rodzicom i dały dużo radości dzieciom.  Następnie dzieci kończące edukację w przedszkolu, otrzymały dyplomy ukończenia przedszkola i pamiątkowe książki z życzeniami sukcesów w szkole i wspaniałych przeżyć wakacyjnych. A na koniec oczywiście były LODY ....

 

8 czerwca w Bajkowym Przedszkolu odbył się Dzień Rodziny. Impreza była świetną okazją do uczczenia Dnia Matki i Ojca. Takie spotkanie służy integracji środowiska rodzinnego z przedszkolem.

Jak co roku w bardzo miłej, rodzinnej atmosferze bawiliśmy się razem: dzieci, rodzice i pracownicy przedszkola. Tegoroczny festyn uświetniły występy dzieci ze wszystkich grup wiekowych. Były muzyczne programy w języku angielskim przygotowane przez panią Magdę jak również przedszkolaki prezentowały różne tańce przygotowane przez panią Kasię. Na gości czekał poczęstunek, kiełbaska oraz napoje. Przedszkolaki super bawiły się na placu zabaw, jak również na tegorocznej niespodziance super zjeżdżalni. Dziękujemy za wspólną zabawę

 

Dzień Rodziny część 2

 

Dzień Dziecka dla naszych pociech jest zawsze czymś naprawdę wyjątkowym. Aby go uczcić jak należy, czyli wspaniałą zabawą, wybraliśmy się z naszymi najmłodszymi przedszkolakami do bawialni. Na miejscu czekało na nas wiele atrakcji. Zjazdy do basenu z kulkami, napawały dzieci radością i zachęcały do pokonywania coraz trudniejszych przeszkód, które czekały na nie w ogromnym labiryncie. Wspaniała była także zabawa w domkach, oraz wyścigi autkami. Wróciliśmy do przedszkola zmęczeni, ale szczęśliwi. Ten dzień na pewno na długo pozostanie w pamięci naszych milusińskich.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Niepublicznym Przedszkolu „Bajkowe Przedszkole” w Stąporkowie oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Niepublicznym Przedszkolu „Bajkowe Przedszkole” w Stąporkowie; ul. Moniuszki 1A, 26-220 Stąporków jest Kierownik przedszkoli.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania w Niepublicznym Przedszkolu „Bajkowe Przedszkole”, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan wysłać w tej sprawie pytanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Administrator danych osobowych – Kierownik przedszkoli - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Niepublicznym Przedszkolu „Bajkowe Przedszkole” w Stąporkowie;

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Niepublicznego Przedszkola „Bajkowe Przedszkole” w Stąporkowie;

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Niepublicznym Przedszkolem „Bajkowe Przedszkole” w Stąporkowie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Kierownik przedszkoli.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

· dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

· osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

· osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

· dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

· dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

· osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

·przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

· Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

· osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

· przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

· przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

· zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

· przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Niepublicznym Przedszkolu „Bajkowe Przedszkole” w Stąporkowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

22 czerwca dzieci z Bajkowe Przedszkola wybrały się na wycieczkę autokarową do gospodarstwa agroturystycznego „Leśne Zacisze” w Lisowie.  Na początku dzieci zwiedzały Mini Zoo. Przedszkolaki miały okazję zobaczyć m.in.: zebry, antylopy, szopy, skunksy, wielbłąda, owce, kozy, kuce, pawie, bażanty, papugi. Dzieci dowiedziały się wiele ciekawostek  o zwierzętach i ptakach. Bezpośredni kontakt ze zwierzętami dostarczył im wiele radości. Po zregenerowaniu sił czekała na nich jeszcze jedna atrakcja. Dzieci radosnymi okrzykami wbiegły na ogromny plac zabaw, gdzie mogły robić to, co najbardziej lubią. Miały okazję skorzystać z trampoliny, basenu z piłkami, karuzeli, parku linowego, a nawet zagrać w kręgle, warcaby czy szachy.  Dzieci zmęczone, ale szczęśliwe wróciły do przedszkola. Dziękujemy  Burmistrzowi Stąporkowa - Dorocie Łukomskiej za sfinansowanie wycieczki !!!!