§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Komorów

i zwane jest dalej Stowarzyszeniem. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest wieś Komorów, powiat konecki, gmina Stąporków, województwo świętokrzyskie oraz obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest Świetlica w miejscowości Komorów.

§ 3.

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszym statutem.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa poprzez organy ustanowione w niniejszym statucie.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 4.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członkó

w. Dla realizacji określonych celów statutowych stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 5.

Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.